top of page

Upcoming Events

We are working on our launch event which will take place in spring 2023

 

Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn

 

Earth In Common are running a programme ‘Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn’ - Gaelic, Nature and Music. Supported by ‘Bòrd Na Gàidhlig’ this project explores nature, music and Gaelic language through a series of interactive workshops for all ages! Delivered by Gaelic speakers with the support of The City of Edinburgh Council’s Capital Gaelic Development Officer, Ann Paterson, and projects/workshops are also supported by Petrea Cooney City of Edinburgh Council/University of Glasgow. The programme will incorporate storytelling, singing, craft, outdoor pursuits, and resident composer Deborah Shaw will deliver songwriting, instrument making, music production and recording workshops as part of the programme, working with the community collaboratively  to create a series of new works celebrating Gaelic language and culture. 

Tha “Earth in Common”glè thoilichte prògram samhraidh fhoillseachadh ‘Gàidhlig, Nàdur, Ceòl is Seinn’.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig tha am pròiseact seo a’ rannsachadh nàdar, ceòl agus cànan na Gàidhlig tro shreath de bhùthan-obrach eadar-obrachail airson gach aois! Air a lìbhrigeadh le luchd-labhairt na Gàidhlig le taic bho Ann Paterson, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig, Comhairle Baile Dhùn Èideann agus Petrea Cooney, Comhairle Baile Dhùn Èideann agus Oilthigh Ghlaschu.

Bidh sgeulachdan, seinn, ceàird, cur-seachadan a-muigh againn agus lìbhrigidh an sgrìobhaiche-ciùil còmhnaidh Deborah Shaw bùthan-obrach sgrìobhadh òrain, dèanamh ionnstramaidean, riochdachadh ciùil agus clàradh mar phàirt den phrògram, ag obair còmhla ris a’ choimhearsnachd gus sreath de dh’obraichean ùra a chruthachadh.

This event will showcase some of our current work and our future plans. 

BnG logo colour_edited_edited.png
This project is funded by BÒRD NA GÀIDHLIG
bottom of page